Rodinné konštelácie

Cítite napätie, stres alebo úzkosť a neviete prečo? Vaša komunikácia s partnerom, s rodinnými príslušníkmi a kolegami v zamestnaní je plná konfliktných situácií? Máte generačné problémy k starším i mladším? Hovorí sa u vás o „rodovom zaťažení“? Máte zdravotné problémy napriek tomu, že medicínske vyšetrenia ukazujú, že ste zdraví? Predierate sa životom ako Sizyfos ? A čo „status obete“…? Sú vo vašom rodinnom systéme „tajomstvá“?

Vaše problémy môžu prameniť v minulosti, možno aj niekoľko generácií a dosiaľ ste to nemohli ovplyvniť.

Moderná psychoterapeutická metóda Rodinné konštelácie pracuje na princípe usporiadania systémov, v ktorých existujeme. Výsledkom je veľmi výrazná kvalitatívna zmena našich vzťahov, pretože váš rodinný systém sa stáva vyvážený a fungujúci.

Cieľom rodinných konštelácií

je objavenie a uvoľnenie skrytých väzieb v našich rodinných systémoch, ktoré nepriaznivo zasahujú do nášho života.

História a pôvod:

Bert Hellinger (1925), nemecký terapeut, počas svojej misijnej práce v Afrike (16 rokov), v kmeni Zulu pozoroval a pochopil systém vzťahov v zákonitosti rodinných systémov. Po štúdiu terapeutických smerov v západnej Európe a v Amerike svoje skúsenosti zhrnul a vytvoril nové a pokrokové techniky „rodinné konštelácie“. Opakované vzorce správania sa tiahnu naprieč generáciami v celom rodinnom systéme. Konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy odstrániť.

V priebehu rokov sa konštelačné techniky špecifikovali na:

 • Rodinné – rozostavenie členov rodiny.
 • Firemné, podnikové, organizačné – pomocou zástupcov je rozostavaný systém podniku, spoločnosti, firmy.
 • Individuálne – klient prechádza z jednej role do druhej.
 • Finančné – zamerané na finančné toky.
 • Systemický koučing – vedenie klienta v priebehu celého riešenia jeho problému pomocou systemického prístupu.
 • Hypotetické – rozostavenie a vhľad do hypotetických otázok a problémov.
 • Politické – politické systémy, veľké celky, národy, spoločenstvá.
 • Archetypálne – rozostavenie našich vnútorných archetypov.
 • Transakčné – rozostavenie vedie k priamemu náhľadu na hry, ktoré samy so sebou vedieme.
 • Pohyby duše – klient stojí sám v rozostavení a pracuje pomocou jemných informácií a oslobodzujúcich viet.
 • Ženské – rozostavenie pre ženy, ženské témy analyzované do hĺbky.
 • Mužské – rozostavenia pre mužov, mužské role analyzované do hĺbky.
 • Kineziologické – využitie kineziologického svalového testu pri rozostavení.
 • Šamanské – okrem bežných techník sa rozostavia v systéme i abstraktné a duchovné pojmy.
 • Voice Dialoque – pracuje s našimi vnútornými hlasmi.
 • Astrohry – rozostavenie planét konkrétneho horoskopu vedie k pochopeniu našej vnútornej konštitúcie.
 • Zdravotné – hľadanie príčin chorôb a bolestí pri konštelačnom rozostavení.

Prečo práve konštelačné techniky:

Konštelácie sú techniky, ktoré vstupujú hlboko do systému fungovania rodiny a spoločnosti a odhaľujú podprahové vplyvy brzdiace rozvoj osobnosti a vzťahov. Skúmajú fenomén ako skutočnú konfrontáciu teórie s empíriou. Konštelácie sú mimoriadne účinný nástroj na zmenu osobných postojov, negatívnych vzorcov myslenia. Poskytujú obraz podprahovej reality spojenia rodinného prostredia so sociálnym a pracovným prostredím. Klient dostáva odpoveď zo svojho vlastného systému a získava vlastný náhľad. Odhaľujú skryté väzby v rodine, kolektíve a vzťahu.

Umožňujú nahliadnuť do hĺbky medziľudských vzťahov a vyvárajú priestor pre opätovné nájdenie osobnej sily a prežitia života naplno. Obnovujú lásku, úctu a porozumenie a dávajú každému členovi miesto, ktoré mu v rodinnom systéme a spoločnosti patrí. Konštelácie harmonizujú vzťahy a uvoľňujú tok energie.

Konštelácie vytvárajú synergiu spojenia

IQ – inteligenčná úroveň

EQ – emocionálna úroveň

SQ – spirituálna inteligencia

Čo je možné riešiť rodinnými konšteláciami:

 • Rodinné paradigmy
 • Komunikácia v rodine
 • Rodinná hierarchia
 • Postavenie Muža v rodinnom systéme
 • Postavenie Ženy v rodinnom systéme
 • Muž a jeho rola v dnešnej dobe
 • Žena a jej rola v dnešnej dobe
 • Silné a slabé stránky osobnosti
 • Kariéra, postup, rozvoj, vízia
 • Práca – firma – kolektív
 • Pracovné vzťahy
 • Osobné ciele manažéra, majiteľa, lídra,…
 • Konštelácie majú priaznivý vplyv na každého účastníka bez ohľadu na jeho doterajšie znalosti či skúsenosti.
O čom sú konštelácie:

Na racionálnom – informačnom pochopení zistíme, čo môžeme pre systém okamžite spraviť, čo systém potrebuje a čo mu chýba.

Proces konštelácie:

Účastník kurzu si vyberie z prítomných účastníkov zástupcu členov rodiny a postaví z nich priestorový obraz, tak ako vníma súčasný stav. Zástupcovia pre jednotlivé role (otec, matka, syn, dcéra, brat, strýko, starí rodičia, prastarí…) vytvoria trojrozmerný diagram, vzájomne prepojených zástupcov. Zástupcovia sa môžu prejaviť a pohybovať v priestore. Podľa pohybov v priestore a vzájomných pozícií zástupcov klient pozoruje obraz systému zvonka a vedome rieši vyskytujúce sa brzdiace toky vo vzťahoch.

Čo ovplyvňuje súčasný a pôvodný rodinný systém:

Genetické osoby

Negenetické osoby

Bývalí partneri

Sexuálne vzťahy a putá

Počet súrodencov vlastných/ nevlastných súrodencov

Poradie súrodencov – jedináčik, prvorodený, najmladší, najstarší

Rozchod, rozvod rodičov, prarodičov

Kto v systéme bol vážený, alebo kto bol vylúčený

Adopcia, kto sú skutoční rodičia

Mimoriadne ťažký osud, „rany osudu“, vojnový zajatec, koncentračný tábor,…

Strata majetku, nútený odchod z pôvodného bydliska,…

Nehody, smrť matky pri pôrode, potrat,…

Samovraždy, pokusy o samovraždy, násilné činy, zabitie, vraždy,…

Vážne choroby, nevyliečiteľné,…

Mentálne choré osoby, anorexia, psychóza, schizofrénia,…

Závislosť na alkohole, drogách, práci,…