METÓDA JEDNOTNÉHO MOZGU – ONE BRAIN

One Brain

 

 

 

 

 

 

 

Nenáročná, veľmi jemná a pritom účinná metóda na uvoľňovanie depresií, strachov, fyzických a emocionálnych bolestí. Metóda používa ako nástroj na zisťovanie emocionálneho stresu svalové testy, používané v kineziológii, preto je známa tiež pod názvom kineziológia. Princíp je jednoduchý.

 

 

Facilitátor, osoba zaoberajúca sa kineziológiou, testuje svalové napätie. Rozdiely v napätí svalov slúžia na identifikáciu stresovej situácie. Je to komunikácia s mozgom prostredníctvom svalov. Bunková pamäť dáva možnosť zistiť vek príčiny, pretože organizmus si pamätá všetko, čo sa v jeho živote udialo. Metóda nepoužíva hypnózu, vek príčiny sa zisťuje pomocou zmeny svalového napätia. Na odstránenie negatívneho zážitku slúži niekoľko desiatok korekcií. Sú to mimoriadne jednoduché fyzické cvičenia, masáže akupresúrnych bodov, pôsobenie farieb, svetla, vizualizácia pozitívnych skúseností, rôzne spôsoby dýchania. Všetky účinne pôsobia pri odstraňovaní energetického bloku, ktorý sa vytvoril v dôsledku negatívneho emocionálneho zážitku. Odstránením negatívnej emócie a jej nahradením pozitívnou informáciou v mysli človeka sa odstránia aj bloky z telesnej úrovne. Metóda odstraňuje bariéry, systémy presvedčenia a strachy, ktorými nás negatívne ovplyvnilo naše okolie ešte v detstve, dospievaní alebo už prenatálnom období.

 

Deti, ktorých hlavným problémom je učenie, písanie, počítanie, dyslexia alebo tréma si dokážu zlepšiť študijné výsledky zo štvoriek na jednotky. Príčinou je emocionálna trauma. Manažérom a ľuďom s vysokým pracovným nasadením pomáha metóda zvýšiť sústredenie pri práci, odstrániť stres z pracovného nasadenia a zlepšuje možnosti tvorivého myslenia a zvyšuje výkonnosť. Zvyšujú sa možnosti ľahšieho prijímania nových informácií, učenie sa cudzích jazykov, znižuje sa napätie na pracovisku. Nezanedbateľnou súčasťou sú možnosti odstránenia problémov a strachu zo šoférovania, lietadiel, výťahov, telefonovania, strachu z verejného vystúpenia, z nadriadeného.

Pri stresových situáciách sa znižuje dokonalá komunikácia medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou. Dôsledkom je opakovanie nevýhodných, niekedy až sebadeštrukčných spôsobov konania. Vyrovnanosť a tvorivosť je nahradená strnulosťou. Cítime sa podvedený, stagnujúci a uviaznutý v pasci. Negatívne naladenie, napätie, strach z emocionálnej bolesti prinášajú fyzické problémy. Odstránením bariér a strachov dokážeme vybrať si to, čo chceme robiť a ako to chceme robiť vo svojom živote. Objavíme samého seba. Otvárajú sa možnosti tam, kde sme nevideli riešenie. Ak dokážeme nájsť seba, dokážeme lepšie chápať tých najbližších ľudí, s ktorými žijeme a ktorých každodenne stretávame, svojich priateľov, kolegov. Metóda je funkčná a zmeny sú trvalé.

Väčšina ľudí považuje metódu One Brain za niečo nezvyčajné, zahalené tajomstvom.

Kineziológia využíva biofeedbackovu metódu – metódu spätnej väzby, ktorú objavil začiatkom šesťdesiatich rokov Dr. George Goodheart. Neskôr výsledky testovania doplnil v sedemdesiatich Dr. John Tie. Každý náš čin, naše uvedomenie, zážitok, myšlienky vplývajú na telesné pochody. Spojenie tela a mysle spôsobuje, že každá myšlienka ovplyvňuje týmus, kde vytvára chemickú reakciu a prostredníctvom nej sa riadi imunitný systém. Pozitívne myšlienky, zážitky, vnemy naše telo energetizujú a negatívne zoslabujú. Ak zažijeme veľmi nepríjemný zážitok, svaly zoslabnú, niekedy už pri spomienke až tak, že si človek potrebuje pre slabosť sadnúť. Pri testovaní svalu sa prejaví myšlienkový pochod človeka tak, že jeho svaly pri negatívnom zoslabnú, pri pozitívnom je napätie svalov silné.

Mozog pracuje ako počítač. Miliardy nervových buniek a ich vzájomné prepojenie vytvára nesmierne množstvo uloženia informácií. Ako získať informácie uložené v bunkách ? Ako vstúpiť do kontaktu komunikovať s mozgom? Svaly sú výborným komunikačným nástrojom.

Konvenčné prístupy na vytvorenie pozitívnych zmien v oblasti správania a fyzického zdravia sa veľmi neosvedčili. Metóda One Brain, Three In One Concepts – znamená spojenie tela, mysle a ducha. Ak spojíme tieto tri stránky nášho JA, budeme dostatočne sebaistí na to, aby sme zmenili život k lepšiemu a dostatočne sebaistí, aby sme pozitívne vplývali na tých, ktorých máme radi a prostredníctvom našej zmeny k lepšiemu získame dostatočné množstvo energie na to, aby sme sa cítili príjemne na tejto planéte.

Metóda vznikla v šesťdesiatych rokoch v USA. Autori Gordon Stokes je priekopníkom samoliečenia a pri svojej práci využil behaviorálnu genetiku a psychodrámu, v praktickej kineziológii dosiahol neobyčajnú jemnosť testovania svalov a v roku 1963 začal spolupracovať s Danielom Whitesidom, ktorý obohatil metódu o genetiku správania v spojitosti s psychológiou, a využil svoje vedomosti z dejín, archeológie, hudby, literatúry.

Od tej doby sa stali spoluautormi všetkých materiálov a kurzov Tree In One Concepts (tri v jednom) metódy One Brain. Od roku 1980 spolupracuje na rozvoji metódy pani Candace Callaway, ktorá ukončila štúdium genetiky správania a medziľudských vzťahov a jej prínosom sú netradičné spôsoby riešenie problémov. Autori sú žijúci a neustále vytvárajú nové kurzy. Daniel Whiteside prednášal v Bratislave v roku 1998 špeciálny kurz nazvaný „Sexuálne očakávania“. Na základe pochopenia štruktúr tváre a ich funkcií objasnil partnerské vzťahy a naše podvedomé očakávania, ako sa odlišujú od vedomých. V súčasnosti je vytvorený exkluzívny systém dvanástich základných kurzov. Nadstavbových kurzov je niekoľko desiatok. Náplň kurzov metódy Jednotného mozgu:

1. Nástroje metódy – zámerom je zvládnuť základné techniky, s ktorými pracujeme v celej metóde, zisťovanie stresorov, barometer správania, veková regresia bez použitia hypnózy, testovanie čistého svalového obvodu, odblokovanie emocionálneho stresu.

2. Základný Jednotný mozog – detailne prepracovaný program na uvoľnenie emocionálnych blokov. Korekcie, ktoré umožnia odstrániť problémy a poruchy súvisiace s učením.

3. Kód tela – poznanie človeka na základe štruktúr a funkcii tváre, ktoré nám dovoľujú pochopiť osobné systémy presvedčenia a správania seba aj iných. Učia nás pozitívne komunikovať s ľuďmi v konflikte, čím sa výrazne znižuje stres pri komunikácii.

4. Jednotný mozog pre pokročilých – prehlbuje znalosti o metóde a poznanie o emocionálnych príčinách dyslexie. Nové korekcie na uvoľňovanie emocionálnych príčin stresov.

5. Hlasnejšie ako slová – vlastné sebapoznanie a poznanie iných, ktoré sa týka našej inštinktívnej osobnosti a spoznanie nových štruktúr a funkcií tváre. Kurz umožňuje facilitátorovi lepšie poznanie klienta, čím sa urýchľuje hľadanie prioritného problému.

6. Štrukturálna neurológia – završuje vyučovanie základných techník používaných v metóde Jednotného mozgu s hlavným dôrazom na esenciálnu energiu mozgu a tela.

7. Svalové okruhy, bolesť, porozumenie – zjednocuje princípy telesných činností so vzájomnou súčinnosťou svalov, mysle a pamäti.

8. Vzťahy v ohrození – rozvíja sebauvedomenie a oslobodzuje od nesprávneho chápania minulosti. Je prvý z troch kurzov, ktoré sú koncipované pre budúcich facilitátorov, aby im pomohol „byť lepším“, osobne i vo všetkých vzťahoch k iným.

9. Detstvo, sexualita, starnutie – hĺbkový prieskum, ako prvých sedem rokov ovplyvňuje zbytok nášho osobného života a ako môžeme zmeniť túto predlohu k lepšiemu.

10. Dospievanie, zrelosť, láska – skúmajú sa korene našich osobných i profesionálnych úspechov alebo zlyhaní, ktoré ovplyvnili naše skúsenosti z druhého a tretieho sedemročného cyklu života. Niektoré z tém: posluhovanie, pomsta.

11. Chamtivosť, vina a boh – ponoríme sa hlbšie do vrstiev nášho sebapopierania. Táto téma mieri ku koreňom ľahostajnosti, ktorá prispieva k chamtivosti. Chamtivosť vedie k pocitom viny a vina nám odoberá osobnú zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote.

12. Facilitátorský, záverečný kurz – je zameraný na overenie schopností absolventov učiť kurzy od Nástrojov metódy (č.1) až po Jednotný mozog pre pokročilých (č.4). Veľa času je venovaného na odblokovanie problémov, ktoré sú spojené s vyučovaním. Zámerom je stať sa naladeným na úspech pri vyučovaní na kurzoch a pri uvoľňovaní negatívnych zážitkov klientov pri osobných konzultáciách..

Základné kurzy je možné absolvovať len v uvedenom poradí. Prvý kurz trvá dva dni, druhý kurz tri, facilitátorský päť dní. Všetky ostatné kurzy štyri dni. Pre záujemcov z radov učiteľov, študentov a dôchodcov sú vytvorené možnosti zliav na základné kurzy dvadsať percent, u rodinných príslušníkov je zľava až päťdesiat percent. Po druhom kurze dokáže absolvent uskutočniť uvoľnenie negatívneho emocionálneho zážitku Nadstavbové kurzy sú jednodňové a sú určené pre absolventov aspoň prvých dvoch základných kurzov. Najznámejšie: Neschopnosť učiť sa – hľadanie a odstraňovanie negatívnych zážitkov, ktoré ovplyvňujú využiť tvorivé možnosti učenia a prijímanie nových informácií.

Odblokovanie tvorivého písania – písmo ako stresový faktor, odstránenie blokujúcich spomienok človeka vedie k radosti a tvorivosti nielen pri písaní.

Alergie – veľmi netradičné poňatie precitlivelosti na potraviny, vône, cez pochopenie v podvedomí fungujúcich mechanizmov na trestanie ľudí okolo seba alebo seba.

Barometer na tele – bolesť na tele, ako identifikačný bod pre neriešenie psychickej traumy alebo prejavenie sa psychickej a emocionálnej bolesti na fyzickom tele.

Zneužívanie – ľudia začínajú chápať šokujúce následky zneužívania na ľudské srdce. Nielen sexuálne zneužívanie, ale najmä pochopenie emocionálneho zneužívania vo vzťahu, aj k sebe.

Hojnosť – objavovanie blokov z minulosti, ktoré bránia správnemu pochopeniu a dosiahnutiu hojnosti ako prosperity, včítane peňazí. Témy: závisť, žiarlivosť.

Čakajúce kilá – odstránenie emocionálneho náboja , ktorý nedovoľuje zbaviť sa nechcenej nadváhy. Určenie najvhodnejšieho spojenie telesného cvičenia a výživy.

Cieľom každého kurzu je naučiť techniky tak, aby ich absolvent kurzu dokázal samostatne použiť pri odstraňovaní blokov. Na každom kurze si účastníci navzájom pomáhajú pri odstraňovaní vašich problémov. Absolvent každého kurzu obdrží osvedčenie vydané Medzinárodnou asociáciou špecializovaných kineziológov, ktoré ho oprávňuje používať techniky.

Úspešne riešené problémy: sústredenosť, tvorivosť, originalita, organizovanie práce, strach z verejného vystúpenia, tréma, neúspechu, strach z nových ľudí a nových vzťahov, vzťahy v rodine, strach zo školy, problémy s čítaním, písaním, diktátmi, matematikou, učenie sa cudzích jazykov, dosahovanie kvalitnejších športových výsledkov, strach zo samoty, z lekárskeho vyšetrenia, agresivita a hyperaktivita malých detí, žalúdočné problémy, bolesti hlavy, rečové problémy, zajakávanie.

Na Slovensku metódu One Brain prednášala prvýkrát v roku 1993 pani Carol Ann Hontz z USA, ktorá je lektorkou pre strednú Európu. Prednáša v Rusku, v Čechách a v Poľsku.V Maďarsku, kde je metóda najrozšírenejšia, môže absolvent po úspešnom zložení štátnych skúšok praktizovať metódu One Brain ako profesiu.

Na Slovensku vznikla v roku 1996 asociácia kineziológov, pracujúcich metódou One Brain Tree In One Concepts, pod názvom „Slovenská spoločnosť pre rozvoj osobnosti“. Niektorí z absolventov, ktorých je viac ako sto, majú oprávnenie prednášať základné kurzy a niektoré nadstavbové kurzy. Absolventov, ktorí majú len niektoré základné kurzy, je podstatne viac.

Agentúra Moderna Brain, Mgr. Mária Korčeková a Pavol Korček, lektori metódy One Brain