ZMENA AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Quo vadis? – Kam kráčaš?

 

Program Diverzity & Inclusion je reakciou na celkové zmeny v spoločnosti, trhu práce a poisťovacom trhu. Program sa zameriava na systematickú zmenu a je založený na myšlienke, že k zmenám musí dochádzať na úrovni organizačnej, medziľudskej i osobnej. Opatrenia pre presadenie diverzity a otvorenosti majú kladný dopad na kvalitu, štýly riadenia tiež na zručnosti a výkonnosť v oblasti komunikácie, riadenia ľudí, stanovení cieľov, plánovania a na celkovú firemnú kultúru.
Stratégia pre posilnenie diverzity si kladie za cieľ posilniť pozíciu a uznanie na trhu, dosiahnuť lepšiu segmentáciu trhu a zvýšenú mieru spokojnosti zákazníka. Cieľom je aj rast poistných zmlúv od spokojných stálych zákazníkov a ich odporučenia novým potenciálnym klientom.
Diverzita otvára dvere novému cielenému marketingu a vývoju nových produktov, zameraných na zvýšenie obratu tým, že sa spoločnosť zameria na nové segmenty trhu a tradične vylúčené skupiny.
Uplatňovanie rodového hľadiska (ang. Gender mainstreaming) je stratégia Európskej únie na dosiahnutie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života. Ako záväzný princíp je zakotvený v Zmluve z Amsterdamu, (1996) a všetky štáty sa pristúpením k EÚ zaviazali uplatňovať ho vo svojej politike.
Gender Mainstreaming pozostáva z reorganizácie, zlepšenia, vývoja a evaluácie všetkých rozhodovacích procesov vo všetkých oblastiach politiky a pracovného procesu danej organizácie. Cieľom princípu Gender Mainstreaming je zohľadňovanie perspektívy rodových pomerov vo všetkých rozhodovacích procesoch a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech rodovej rovnosti.
Princíp gender mainstreaming znamená tzv. horizontálny prístup – teda prierezovú nadrezortnú politiku; rodová rovnosť – rovnosť žien a mužov sa dá dosiahnuť len ak je stanovená ako cieľ vo všetkých oblastiach politiky. To platí ako pre národnú, regionálnu ako aj politiku konkrétnej organizácie, podniku atď. Otázka, ktorým smerom sa má uberať zmena rodových pomerov v danom prípade musí byt výsledkom politického rozhodnutia. V dokumentoch EÚ je presadzovaný rodový koncept, ktorý vychádza z rovnomerného rozdelenia platenej práce medzi mužov a ženy a zrovno-právnenia ich práce a jej finančného ohodnotenia. Všetky rozhodnutia v oblasti trhu práce na úrovni EÚ by teda mali smerovať k vyrovnávaniu rodových nerovností.
Z definície je zreteľné, že Gender Mainstreaming je princíp, ktorý ovplyvní rozhodovacie procesy v danej organizácii tak, aby viedli k vyrovnávaniu rodových pomerov. Konkrétne môže ísť napr. o prerozdeľovanie moci a zdrojov vrátane finančných, prístup k vzdelávaniu a pod.