TYPOLÓGIA OSOBNOSTI

 

 

Akreditované Ministerstvom školstva SR

 

Tvár ako emocionálna mapa

Črty tváre a funkcie sú univerzálne symboly, ktoré všetci vidia, ale nie všetci ich poznajú. Črty a ich funkcie je najlepší, najvýstižnejší a jeden z najdôslednejších spôsobov na pochopenie správania človeka.

 

99 : 1 = presnosť črty a vzorca správania, ktorý jej prináleží

 

Typológia podľa Daniela Whitesida

Aký od prírody som

Spoznávanie svojich osobných predností

Spoznávanie klienta

Význam čŕt pri riešení konfliktných situácií

Využitie v pracovných, osobných i v partnerských vzťahoch

 

Cieľ vzdelávania:

aby účastníci po skončení kurzu poznali svoje najlepšie vlastnosti i vlastnosti iných ľudí, skoordinovali svoje životné ciele, znížili napätie vo vzťahoch vo svojom okolí a riešili hravo konfliktné situácie.

 

Obsah programu:

 

Verbálna a neverbálna komunikácia – význam

Poznanie svojich vzorcov správania na základe poznania čŕt tváre

Poznanie významu funkcií týchto čŕt

Naučiť sa predvídať reakcie klienta, partnera na základe čŕt tváre, postoja, reči

Úspešná komunikácia na základe akceptácie človeka

Uvoľniť napätie a stres pri akejkoľvek komunikácii

Zvýšiť výkonnosť pracovníkov, sebaistotu a profesionalitu

Smery pohľadov – význam, využitie

Predchádzanie konfliktným situáciám, ktoré vznikajú v pracovnom styku

História typológie

Verbálna a neverbálna komunikácia

MBTI a vzťah k typológii Tree In One Concepts

Črty a ich význam – oblasť myslenia

Práca s poznanými črtami

Využitie informácií, pochopenie a prijatie vzorcov správania iných ľudí – klientov, obchodných partnerov, kolegov, priateľov, rodinných príslušníkov

TYPOLÓGIA OSOBNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagačný materiál v PDF