METÓDA ORGANIZAČNÝCH KONŠTELÁCIÍ

 

Org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagačný materiál v PDF

 

Systemické konštelácie patria k repertoáru moderných a efektívnych techník v individuálnom poradenstve. Táto technika, ktorá spočíva v priestorovom postavení modelu štruktúry systému, sa rýchlo šíri, predovšetkým v odboroch, ktoré sa zameriavajú na rozvoj osobnosti a orientujú sa na klienta a nachádzanie jeho vlastnej cesty pri riešení problémov.

Moderná analytická metóda sa stala v deväťdesiatych rokoch hitom v Nemecku a postupne prechádza do ďalších ekonomicky rozvinutých krajín sveta. Systemické konštelácie podľa Berta Hellingera sa zaradili medzi veľmi obľúbené metódy, ktoré objasňujú príčiny problémov a okamžite hľadajú vhodné a efektívne riešenia. Konštelačné techniky využívajú koučovia, podnikoví poradcovia i riadiaci pracovníci top-manažmentu a marketingu.

Zámer kurzu:

Kurz odkryje skryté dynamiky v zložitom systéme firmy, ktoré ovplyvňujú prosperitu, produktivitu a vzťahy vo firme, organizácii, inštitúcii.

Každá spoločnosť, rovnako ako človek, má svoje vedomie a podvedomie. Podvedomie firmy sa skladá z informácií a udalostí, ktorými firma prešla od svojho vzniku do súčasnosti. Rôzne vzorce správania, rozhodovania, komunikácie zainteresovaných osôb sú uložené v podprahovom informačnom poli. Obsahujú všetky úspechy a neúspechy, zákonné i nezákonné postupy, správne rozhodnutia i omyly, ktoré pozitívne či negatívne majú dosah na súčasný chod firmy.

Zameriavame sa na tie udalosti, ktoré majú negatívny dopad v podobe stagnácie, nízkej produktivity, konfliktnej komunikácie, fluktuácie. Vhľad do tejto reality vygeneruje nové možnosti systému firmy i mikrosystému účastníka. V chránenom tréningovom prostredí, kde je kladený dôraz na dôvernosť, sa účastníci zamerajú na vhľad:

 • Do zákonitostí, ktoré fungujú v organizácii podprahovo a ovplyvňujú vzťahy, produktivitu, postavenie na trhu a finančný zisk.
 • Ako vníma zákazník firmu, spoločnosť, organizáciu.
 • Sebapoznávací a vývojový proces.
 • Prevzatie zodpovednosti za „firemné tajomstvá“.
 • Odstránenie negatívnych rozhodnutí.
 • Nový obraz pri riešení problémov

Čo je možné riešiť konšteláciami:

Firemná hierarchia – kto je vo firme väčší, významnejší

Hierarchia oddelení – ekonomické – personálne – marketing

Mocenské vplyvy v podniku

Komunikácia s externým klientom

Firemná kultúra, firemný imidž

Nastavenie firemnej kultúry a jej vplyv na konkurencieschopnosť

Tichý spoločník

Bossing

Odstránenie slabých miest v organizačnej štruktúre

Zákon spolunáležitosti „zákon dávania a prijímania“

Matéria má prednosť pred kreativitou

Strata majetku, finančný bankrot, exekúcie

Príčiny fluktuácie vo firme

Opakovanie rovnakých negatívnych situácií

Pracovné vzťahy – Interný klient

Sporné body v komunikácii

Zlepšenie internej komunikácie vo firme

Kvalita zamestnancov a ich ochota efektívne pracovať

Bojkotovanie nariadení podriadenými

Mobbing na pracovisku

Firemné zápletky

Strach na pracovisku

Zlé pracovné podmienky

Ľahostajnosť

Nespravodlivosť – „bezdôvodné“ prepustenie

Motivácia pracovníkov a ich osobnostný rozvoj

Mzdy, odmeny, dlhy

Inovatívne myšlienky a impulzy

Upevnenie pozície firmy v konkurenčnom prostredí

Prežitie firmy v kríze

Zvýšenie kreativity zamestnancov

Firemné plánovanie

Globálne hodnoty

vízia

idea

risk

stratégia

Hierarchia hodnôt – materiálne, finančné, intelektuálne

Nepoznané a často zabudnuté historické situácie vo firme

Vzťahy k finančným inštitúciám

Finančné presvedčenia a paradigmy – stagnácia

Finančné toky a práca peňazí

Dynamika firemného systému v konkurenčnom prostredí

Zraniteľné miesta zo strany konkurencie

Úspech firmy – ako zvýšiť hodnotu firmy

Zmena pohľadu na bežné finančné stereotypy

Zadlžovanie, bankroty, stratové investície

Reštrukturalizácia

Rentabilita a efektivita

Kontrola

Optimalizácia podnikových údajov

Optimalizácia počtu pracovníkov

Optimalizácia efektívnejších spôsobov v riadení firmy

Využitie tvorivého potenciálu pracovníkov naplno

Zdroje pôvodné – súčasné – nové

Rozhodovacie procesy

Korektné vzťahy vo firme

Silné a slabé stránky firmy, majiteľa, lídra, manažéra…

Práca – firma – kolektív

Rodinné paradigmy – predurčenie pracovnej budúcnosti

Osobné ciele manažéra, majiteľa, lídra…

Kariéra, postup, rozvoj

Postoj manažéra k práci podriadených a nadriadených

Rezonancia systému a prostredia

Zlúčenie podnikov, oddelení

Dcérske spoločnosti

Marketingové stratégie

Syndróm vyhorenia – Burn Out syndrom

Komu je kurz určený:

 • Každému, kto má odvahu zúčastniť sa jedinečných a netradičných tréningových metód.
 • Manažérom
 • Majiteľom firiem
 • Riadiacim pracovníkom
 • Lídrom

Obsah kurzu:

 • Očakávania účastníkov
 • Metodologické vysvetlenie firemných konštelácií
 • Systemické zákonitosti
 • Podvedomie firmy
 • Revitalizácia vzťahov v horizontálnom i vertikálnom smere
 • Zmapovanie reality
 • Vhľad do systému pre každého účastníka
 • Ako vytvoriť synergiu v organizácii
 • Manažérska cesta synergie
 • Tri úrovne pôsobenia
 • Orientácia na riešenie
 • Ako sa vysporiadať s deštruktívnymi podprahovými programami
 • Nastavenie postupov pre konkrétnu funkciu vo firme
 • Leadership
 • Koučing – individuálna konzultácia po konštelácii

Použité metódy:

 • Systemické konštelácie podľa Berta Hellingera
 • Koučing
 • Prednáška
 • Diskusia
 • Tréning

História a pôvod:

Bert Hellinger (1925), nemecký terapeut, počas svojej misijnej práce v Afrike (16 rokov), v kmeni Zulu pozoroval a pochopil systém vzťahov v zákonitosti rodinných systémov. Po štúdiu terapeutických smerov v západnej Európe a v Amerike svoje skúsenosti zhrnul a vytvoril nové a pokrokové techniky „rodinné konštelácie“. Opakované vzorce správania sa tiahnu naprieč generáciami v celom rodinnom systéme. Konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy odstrániť.

V priebehu rokov sa konštelačné techniky špecifikovali na:

Rodinné – rozostavenie členov rodiny.

Firemné, podnikové, organizačné – pomocou zástupcov je rozostavaný systém podniku, spoločnosti, firmy.

Individuálne – klient prechádza z jednej role do druhej.

Finančné – zamerané na finančné toky.

Systemický koučing – vedenie klienta v priebehu celého riešenia jeho problému pomocou systemického prístupu.

Hypotetické – rozostavenie a vhľad do hypotetických otázok a problémov.

Politické – politické systémy, veľké celky, národy, spoločenstvá.

Archetypálne – rozostavenie našich vnútorných archetypov.

Transakčné – rozostavenie vedie k priamemu náhľadu na hry, ktoré samy so sebou vedieme.

Pohyby duše – klient stojí sám v rozostavení a pracuje pomocou jemných informácií a oslobodzujúcich viet.

Ženské – rozostavenie pre ženy, ženské témy analyzované do hĺbky.

Mužské – rozostavenia pre mužov, mužské role analyzované do hĺbky.

Kineziologické – využitie kineziologického svalového testu pri rozostavení.

Šamanské – okrem bežných techník sa rozostavia v systéme i abstraktné a duchovné pojmy.

Voice Dialoque – pracuje s našimi vnútornými hlasmi.

Astrohry – rozostavenie planét konkrétneho horoskopu vedie k pochopeniu našej vnútornej konštitúcie.

Zdravotné – hľadanie príčin chorôb a bolestí pri konštelačnom rozostavení.

Prečo práve konštelačné techniky:

Konštelácie sú techniky, ktoré vstupujú hlboko do systému fungovania firmy, organizácie, podniku, inštitúcie, spoločnosti a odhaľujú podprahové vplyvy brzdiace rozvoj a ekonomickú prosperitu. Skúmajú fenomén ako skutočnú konfrontáciu teórie s empíriou.

Konštelácie sú mimoriadne účinný nástroj na zmenu osobných postojov, negatívnych vzorcov myslenia. Poskytujú obraz podprahovej reality spojenia pracovného prostredia so sociálnym a rodinným prostredím. Klient dostáva odpoveď zo svojho vlastného systému a získava vlastný náhľad.

Konštelácie vytvárajú synergiu spojenia

IQ – inteligenčná úroveň

EQ – emocionálna úroveň

SQ – spirituálna inteligencia

O čom sú konštelácie:

Na racionálnom – informačnom pochopení zistíme, čo môžeme pre systém okamžite spraviť, čo systém potrebuje a čo mu chýba. Vyriešiť kompetencie, kvalifikáciu a hierarchiu na úrovni malých, veľkých podnikov i rodinných podnikov či štátnych a verejných inštitúcií. Informačné pole systému umožňuje tieto vhľady a analýzy súčasného stavu s ohľadom na históriu firmy, organizácie.

Proces konštelácie:

Klient, účastník kurzu, podnikateľ, manažér si vyberie z prítomných účastníkov zástupcu dôležitých členov firmy a postaví z nich priestorový obraz, tak ako vníma súčasný stav. Zástupcovia pre jednotlivé role (riaditeľ, majiteľ, zákazník, finančná kríza, konkurencia…) vytvoria trojrozmerný diagram, vzájomne prepojených zástupcov. Zástupcovia sa môžu prejaviť a pohybovať v priestore. Podľa pohybov v priestore a vzájomných pozícií zástupcov môže podnikateľ, manažér pozorovať obraz systému zvonka a vedome riešiť vyskytujúce sa brzdiace toky vo firme i navonok voči konkurencii a externému zákazníkovi.

Kľúčové fázy:

Vplyvy ľudského kapitálu – každý zamestnanec prináša „to“ svoje a ovplyvňuje systém. Vedomý vhľad a ovplyvnenie podprahovej roviny systému. Skupinová práca.

Myšlienky na záver:

Vziať zodpovednosť na seba a pokračovať na vytýčenej ceste bez ilúzií.

Akceptovaním obrazu dáme priechod tomu, čo je nové, nečakané a prekvapivé.